امضا شناسی

کسانی که به طرف عقربه های ساعت امضاء می کنند انسانهای منطقی هستند.
کسانی که بر عکس عقربه‌های ساعت امضاء می کنند دیر منطق را قبول می کنند و بیشتر غیر منطقی هستند.
کسانی که از خطوط عمودی استفاده می کنند لجاجت و پافشاری در امور دارند.
کسانی که از خطوط افقی استفاده می کنند انسانهای منظم هستند.
کسانی که با فشار امضاء می کنند در کودکی سختی کشیده‌اند.
کسانی که پیچیده امضاء می کنند شکاک هستند.
کسانی که در امضای خود اسم و فامیل می نویسند خودشان را در فامیل برتر می دانند.
کسانی که در امضای خود فامیل می نویسند دارای منزلت هستند.
کسانی که اسمشان را می نویسند و روی اسمشان خط می زنند شخصیت خود را نشناخته‌اند.
کسانی که به حالت دایره و بیضی امضاء می کنند، کسانی هستند که می خواهند به قله برسند.

/ 1 نظر / 21 بازدید
یک غریبه

سلام خیلی جالب بود مرسی از شما موفق باشید